Rotkohl 1-2 kg pro Kopf 5,80 / kg

 Rotkohl  1-2 kg pro Kopf

Rezepte mit Rotkohl 1-2 kg pro Kopf